انتظار برای پاسخ از جهان اتحادیه/ شرطی وجود جام جهانی کشتی آزاد