۸۰% حرفهâ € Œها آموزش و پرورش و مهارت ندارد/ ارائه آموزش مهارت های سربازان در ۲ عمومی