رهبری «100هزار دلار نقد» برای ساخت چه برنامه تلویزیونی فرستادند؟