گاه به گاه غیر منتظره "تخت جمشید" یا "قرمز" از دست دادن دربی