ضبط های جدید رونالدو با رئال مادرید در موقعیت رئیس جمهور/ کریس به 100 رسید