توضیح در مورد رفتن به دانشâ € Œآموز و خارج از مدرسه.