هزینه تیز کارت مغلوب ساختن پیشی جستن در برابر ایران و روسیه