برای رسیدن به سعادت و زندگی در کنار مطابق با قانون و مرز یک اولویت است