بسیاری از مطبوعات در ورزش/ پاس در آسیا با یک مقاله!