پلیس با اجیرکردن کارتن خوابها،مرد معتاد همسرکش را به دام انداخت