محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی اعلام شد/ کاهش تردد در محورهای برون شهری