روزنامه ابرار ورزشی ، دوشنبه ۲۰ فروردین ؛ وکیل بیرانوند : از اقدامی که کردیم کوتاه نمی آییم !