در برج تاریک کمربند از غروب آفتاب وجود ندارد / ما به توافق هسته ای به دنبال باقی می ماند