این مقام صهیونیستی: بشار اسد طرح به استراحت را کاهش می دهد خطر سقوط