امیدوارم "بانک و فرد" در gnashed به خطبه های نماز جمعه با نفوذ.