۲۰ بنابراین اقتصادی محافظه کار شلاق بزنید. ببینید که چگونه از ناامیدی از مردم در کنار.