ممانعت آل خلیفه همان بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین در توسکا