کری بدون شک که در تاریخ جام جهانی ساز ما/ هر عملکرد تعدادی از بازیکنان خوب ما