چگونه به نوآوری حتی در فرهنگ غذایی مردم نیز تحت تاثیر قرار.