دسر: saglam گفت: بخشی است که برای برنده شدن در این بازی ما