روز مدرسه : وجود فقط به دنبال این است که منظور از این گروه حاشیه درست است.