"پرسپولیس" با این تیم و مربی شانس بیکاری در "آسیا" وجود دارد