رادیو بخشی از لبنان/ پس از سال ها در یک سری از بازی ها من فکر می کنم