سفر مغلوب ساختن پیشی جستن به کره جنوبی/ رسانه: شاید حامل پیامی برای کره شمالی