. هنگامی که دانش آموزان شفر در زانو خود را در نماز