طرفداران "پرسپولیس" امروز "علی کریمی" شما را متعجب خواهد کرد.