شکست تئوری برتری هوایی اسرائیل / اگر می توانید معلولیت یک برای جبران آن ؟