اشغالگران آمریکایی را به دنبال پایگاههای دائمی در عراق