کشف پلت فرم پیام های WhatsApp می تواند به سرقت رفته و گوگل می داند که