هوش مصنوعی جدید دولت انگلستان با دقت 99.99%, تصویری دلخراش ' طول می کشد!