هر گونه همکاری و مشارکت برای بازسازی عراق دریغ نکنید به ما