مشارکت بانک از قفسه ها در اجرای پروژه های پایگاه دانش ۵۰۰ میلیون ریال در کیش