جهان اسلام در آرمانهای انقلاب اسلامی در ایران, تفکر و تامل است.