نقش نیروهای امنیتی برای اولین بار روسیه جام جهانی ۲۰۱۸