این گروه یک نیروی قدرتمند در یک جنگ احتمالی در کنار "حزب خدا"