در حاشیه مطبوعات دنباله ای از فیلم سحر / "ترش و شیرین"