انصاری: ما می خواهیم به روند در سال گذشته در آسیا داریم