هشت پیروزی برای شطرنج بازان ایرانی در مسابقات شارجه