ترکیبات شبه نظامیان در پادشاهی عربستان سعودی در نزدیکی اریحا بود هدف