فرار جمعی خانواده از شاهزادگان و تجار به خارج است.