هری کین و خوشمزه تنه زدن در مرحله نهایی مسابقات بار دیگر با کیه لینی