بیرانوند با حضور در تراکتور با چهâ € Œکسی مشورت کنم ؟