رفتار رهبر انقلاب, بزرگترین, برده, هیچ کس به آن معتقد بودند.