با حکم قضات; رئیس دادگستری در استان چهارمحال و بختیاری چشم