برای تلفن های موبایل آمریکایی به دریافت پنج تن دیگر را تایید کرد