ما را نجات دهد, ایران و توصیه به احتمال زیاد مسابقه از سیاستمداران در عربستان سعودی