دومین هشدار, هواشناسی, اخبار, توقف در تهران/ پربازدیدهای ۲۳ بهمن