هزینه این کار احمقانه آمریکا در خاورمیانه به عنوان ریا است ؟