'سرهنگ نیز بالاتر از پس زمینه به احمدی نژاد خبری نیست