که اجازه می دهد تا آنها را به موتور وارنا به با یک ماشین فروش مدیره